tredde rang

  • Tredde rang

    fûnst him op de tredde rang de eagen bryk, de mûle heal iepen pratest mei him, negeardest syn gnizen tochtst posityf en preaust de mûle fan in âlde keunstner lange grize hierren oer dyn gesicht fizige lekkens âlde kessens kofje en gau fuort derde rang je vond hem op de derde rang ogen scheef, halfopen […]