stagger lee

  • Grutte Pier (Stagger Lee)

    yn ‘e jierren tritich wie it libben swier hy hie in lytse snor en briljantine yn it hier, Grutte Pier hy hie soldateskuon en in arbeiderspet en in âlde Zündapp mar dy ride net syn wiif smyt him derút yn de winterkjeld en skriemde: ‘weagje it net en kom hjir ea wer del!’ dat hy…